OPERACIONS

Les operacions sovint són la clau per tenir un avantatge competitiu en molts mercats. Disposar d’un bon nivell de servei, qualitat o cost ajustats depèn de l’eficiència en les operacions.

Un model o una gestió inadequada de les operacions és l’origen de moltes dificultats i oportunitats perdudes en les empreses. Durant la fase d’anàlisi identifiquem les autèntiques causes arrel de les ineficiències, i quantifiquem la seva influència en el rendiment final. També trobem les possibles barreres per a la implantació d’aquestes millores. Amb això establim un pla d’acció i fixem els objectius a aconseguir amb el projecte de millora.

Reducció sostenible de costos operatius

Reduir el nivell de costos operatius ofereix una millora substancial de la rendibilitat de les empreses . 

Aquesta millora permet optar a un ampli ventall d’opcions competitives possibles, que van des de guanyar quota de mercat a través de la reducció de preus, fins a l’execució de noves inversions (expansió, R+D, etc.).

DOT CONSULTING l’ajuda a identificar estalvis potencials i a implantar les millores que faran possible una reducció sostenible en la seva estructura de costos fixos.

 Per reduir el nivell de costos operatius d’una manera sostenible, realitzem una anàlisi transversal de les activitats i processos de l’empresa. Posem una atenció especial a la interacció entre àrees, a la gestió dels recursos dins d’una àrea i als costos d’oportunitat perduts.

Aconseguim estalvis en introduir millores en un o diversos d’aquests factors:

 • Activitats sobrants que no aporten valor i duplicitat de tasques
 • Re-treballs i problemàtiques de qualitat
 • Sobreprocesat d’activitats que el client no valora
 • Desequilibris en la càrrega de treball entre àrees i temps d’espera innecessaris
 • Deficiències en la planificació de recursos quan es donen estacionalitats de la demanda
 • Sobredimensionament de recursos
 • Potencials estalvis no realitzats per implantació de millores tecnològiques
 • Baixa productivitat per una deficient gestió o supervisió dels recursos
 • Gestió deficient de l’stock per acumulació excessiva, manca de material o bé per una gestió inadequada de l’obsolescència
 • Costos d’oportunitat al desaprofitar el potencial humà disponible

Després d’una fase inicial d’anàlisi, en el qual identifiquem i prioritzem amb el client les accions a realitzar per a la reducció sostenible de costos, implantem solucions per a transformar en estalvis reals els estalvis potencials identificats.

Les accions a implantar es basen en quatre línies d’actuació:

 • Reducció de l’ús o eliminació d’activitats
 • Re-disseny de processos i serveis
 • Millora en la gestió dels recursos
 • Reorganització interna

Millora de la producció. Lean Manufacturing

Poder competir amb els costos ajustats i un nivell alt de qualitat és un factor clau per a l’èxit en el món de la indústria.

DOT CONSULTING col·laborem amb els nostres clients per transformar la seva planta productiva en un sistema de producció eficient, ràpid, flexible i fiable. Aconseguim, estalviar temps i costos de producció treballant amb els nostres clients per millorar la rendibilitat.

Millores de productivitat d’entre el 20 % i el 40 %, així com reduccions de Lead Times dels seus productes de l’ordre del 50 % són possibles en la majoria dels casos.

Som experts en maximitzar els resultats aplicant de manera raonable, progressiva i adaptada a cada cas, la metodologia Lean Manufacturing.

La metodologia Lean Manufacturing s’aplica àmpliament des de la seva introducció fa 70 anys, i s’ha convertit en l’enfocament més sòlid per abordar la millora de l’eficiència i la qualitat en entorns productius. Tal ha estat el seu èxit que s’aplica no només en les plantes productives, sinó en multitud d’altres entorns empresarials, com per exemple en serveis de tota mena, en centres hospitalaris, institucions financeres, etc.

Gràcies a la nostra dilatada experiència en aquest camp i a un bon coneixement metodològic, podem ajudar als nostres clients a aconseguir resultats ràpidament. Ens focalitzem des de l’inici en aquelles àrees que permeten rendibilitzar amb rapidesa els esforços que suposa la implantació de tècniques de Lean Manufacturing, garantint així un retorn econòmic clar.

Només un avanç progressiu i amb retorns econòmics pot garantir una millora sostinguda i equilibrada de la rendibilitat d’una planta productiva amb tot el que això comporta:

• Canvi de mentalitat dels equips humans

• Millor gestió de les instal·lacions físiques

• Utilització de sistemes operatius de gestió a tots els nivells

L’objectiu final és crear un sistema de producció integrat a la cadena de subministrament i centrat en la creació del màxim valor possible per als clients de la manera més eficient.

En concret, la metodologia Lean Manufacturing consisteix en un conjunt de tècniques dirigides a reduir totes les pèrdues possibles en temps o diners que converteixen un procés productiu en ineficient.

Aquestes pèrdues o rebutjos han estat estudiats i classificats en set grans tipus:

 1. Sobre-producció. Consisteix en processar articles en major quantitat o amb excessiva antelació de la necessitada pel client.
 2. Excés d’inventari. Emmagatzematge en excés de producte acabat, en procés o de matèria primera.
 3. Transport. Moure productes acabats o en procés de producció que no siguin estrictament necessaris.
 4. Moviments innecessaris. Qualsevol moviment que un operari realitza que no comporti de manera clara la generació de valor afegit al producte o servei.
 5. Defectes. Repetició d’un procés o la seva correcció, inclòs el re-treball de productes considerats no conformes pel client.
 6. Sobre-processament. Realització de processos innecessaris en la producció d’un article que no són valorats pel client. Això inclou utilitzar eines o estris no adequats, produir en una qualitat excessiva o amb funcionalitats no requerides pel client. Sovint es tracta de processos inadequats.
 7. Temps d’espera. Temps morts en els quals els operaris estan esperant materials, informació o instruccions per a la producció. També englobaríem en aquest aspecte els temps de parada per avaries.

Identificar aquestes pèrdues és important però l’objectiu final és eliminar-les del procés productiu. 

Per poder eliminar aquestes pèrdues cal, en primer lloc, entendre la cadena de valor del producte, mitjançant la realització d’una anàlisi del procés productiu i els costos incorreguts. Simultàniament, es realitza una auditoria de la planta productiva que ens permet obtenir una valoració del grau d’avanç i una comparativa (benchmarking) amb les millors pràctiques del sector. Depenent de cada cas, realitzem estudis específics dels elements clau per poder determinar l’impacte incorregut per les pèrdues del procés i, finalment , determinar quin és el potencial de millora raonable que es pot esperar.

 Amb això és possible posar en marxa un paquet de mesures específiques en cada lloc de producció per millorar la producció. Entre elles :

 • Millores en les línies de producció. Millores del Lay-Out i optimitzacions de flux productiu; millores operatives en les cèl·lules de treball; implantació de canvis ràpids (SMED); optimització d’inventaris i de la logística; realització de millores de qualitat i de millores en la utilització dels equips (OEE)
 • Millores en la gestió de la producció. Planificació i programació de la producció; determinació i utilització d’estàndards productius; Total Quality Management (TQM) i Total Productive Management (TPM)
 • Eines de treball. Establiment de mesurables (KPI ‘s), Tècniques de les 5 S’s; establiment de sistemes de millora contínua (Kaizen); implantació de la metodologia Sis Sigma; estandarditzar processos i millorar la formació i polivalència del personal

DOT CONSULTING posem tot l’esforç en la implantació d’aquestes tècniques i en la transformació real de la forma de treballar. Això només és possible si hi ha una apropiació i interiorització d’aquestes tècniques per part dels operaris. És per això que dediquem molt esforç a treballar amb ells, formant-los en cada concepte, resolent els seus dubtes, ajudant i motivant als equips, així com buscant un efecte demostració en cadascuna de les millores implantades i així poder estendre amb facilitat a la resta de la fàbrica.

Compres, integració de proveïdors i outsourcing

Una bona gestió dels proveïdors és un factor clau d’èxit en els mercats altament competitius.

D’això en depèn gaudir d’un nivell de costos reduït i una garantia de bon servei. Igualment important és aconseguir la màxima integració dels proveïdors en la seva cadena productiva, minimitzant les incidències i si és convenient , externalitzant activitats que no són clau.

Des DOT CONSULTING ajudem als nostres clients a obtenir estalvis en les compres i a millorar la seva competitivitat.

Ens centrem en la millora sostinguda de resultats a través de l’optimització de la gestió i l’organització de les compres, la selecció de proveïdors (gestió de contractes) i el seguiment del seu rendiment. Per a això és important que els seus equips interns tinguin uns objectius i criteris clars. També és necessari crear una base prou àmplia de proveïdors per seleccionar les millors opcions per al negoci.

DOT CONSULTING hem constatat que són possibles reduccions de costos entre un 10 % i un 40 % mantenint o millorant els vincles del client amb els seus proveïdors, en funció del producte.

Ajudem a establir una estratègia de treball amb els proveïdors, així com un model d’interacció que li permeti millorar la qualitat de la relació i els resultats finals. Sovint són necessàries solucions a mida amb els proveïdors clau, que permetin una integració efectiva en la seva cadena de subministrament . Considerem molt important establir Acords de Nivell de Servei (SLA’s – Service Level Agreements), que permetin mesurar, avaluar i controlar els proveïdors.

Els nostres serveis inclouen:

 • Diagnòstic de potencial d’estalvi i realització de “quick wins
 • Desenvolupament d’habilitats de negociació
 • Disseny organitzatiu i integració de l’àrea de compres amb altres àrees de l’empresa
 • Gestió del rendiment i SLA’s
 • Gestió de contractes . Selecció de proveïdors i el seu desenvolupament per integrar-los en els seus processos productius

Re-disseny de processos i la seva implantació

En DOT CONSULTING millorem les operacions de les empreses mitjançant el re-disseny dels principals processos de negoci i posterior implantació en el conjunt de l’organització. 

Aquestes millores solen comportar estalvis econòmics significatius però, sobretot, impacten en la durada del cicle de treball i en la qualitat del producte o servei, amb la consegüent millora en la satisfacció del client.

Des de l’inici de la nostra col·laboració, analitzem el potencial de millora dels processos més importants de l’empresa mitjançant la metodologia de re-disseny per, posteriorment, optimitzar la qualitat, la productivitat, el cost i la durada de la realització d’un producte o servei.

Aplicant aquesta metodologia per fases, treballem amb els nostres clients per prioritzar els processos en funció del seu impacte final en els resultats.

Fase de diagnòstic

Per a cada procés establim un diagnòstic basat en:

• L’estudi i mapejat detallat dels processos de l’empresa

• Les dades operatives històriques i actuals (del sistema si estan disponibles o bé amb un mostreig representatiu de l’activitat habitual)

• Estudis i observacions presencials de l’activitat del personal involucrat

Amb això identifiquem les principals mancances i camps de millora, així com els principals condicionants i barreres per a una transformació efectiva dels processos de negoci.

Aquests estudis ens permeten elaborar un pla d’acció detallat i consensuat amb el client, on es quantifica l’impacte econòmic de cada millora realitzada, la seva priorització en el conjunt d’activitats, els terminis adequats i els recursos necessaris per a la seva implantació. Tot això constitueix una excel·lent guia per a l’organització de la següent fase, ja que l’elaboració d’una visió de la millora objectiu en cada procés, facilita :

• Realitzar una comunicació potent a l’organització dels canvis a implantar

• Establir objectius coherents amb els resultats a aconseguir

• Preparar els mitjans necessaris per a la implantació de les millores

• Assignar tasques als principals agents del canvi

• Seguiment dels progressos que s’obtinguin

Fase de disseny i implantació de la solució

DOT CONSULTING som especialistes en crear equips multifuncionals amb el personal dels nostres clients i establir conjuntament els nous processos de treball que van a fer possible realitzar les millores identificades en la fase anterior. Ens integrem en els equips interns del client de les àrees implicades i treballem colze a colze amb ells, entenent els seus punts de vista i atenent al més mínim detall. Aquesta sistemàtica i cultura de treball elimina la resistència inicial en un procés de canvi i facilita la implantació i apropiació per part del client dels nous procediments. Amb tot això potenciem el lideratge intern i l’apropiació del projecte per part del personal del client.

Aquesta sistemàtica de treball incorpora i soluciona els aspectes clau per a l’èxit de qualsevol canvi organitzatiu:

• Definició dels processos i els recursos necessaris per a la seva implantació

• Sistema de gestió d’aquests processos i indicadors a utilitzar

• Formació al personal necessària per implantar els canvis

• Estructura organitzativa, així com les funcions i responsabilitats del personal involucrat en el procés de canvi

Un cop iniciada la implantació dels nous processos, monitoritzem estretament els resultats, a fi de poder corregir desviacions i garantir la consecució final dels resultats perseguits.

La nostra metodologia de treball ens permet guanyar en qualitat i factibilitat de la solució, ja que podem entendre totes les limitacions i requisits de l’entorn que normalment representen barreres per al canvi.

Aconseguim una implantació del canvi efectiva però tranquil·la, sense interrompre el servei ni generar majors problemes a l’organització interna, amb la participació i motivació del personal dels nostres clients. Això ens permet assolir els resultats econòmics als quals l’equip de DOT CONSULTING s’ha compromès i consensuat amb el client durant el diagnòstic inicial.

#800000Millora de la cadena de suministre (Supply Chain)

La cadena de subministrament és un element clau al qual sovint no se li presta la suficient atenció.

Com a conseqüència s’incorre en un mal servei al client, la pèrdua de vendes, inventaris excessius i tot tipus de sobrecostos com transports, inversions innecessàries o l’obsolescència d’stocks. La major varietat de productes, unes cadenes de subministrament cada vegada més llargues i complexes en un mercat cada vegada més exigent, són per a moltes companyies grans desafiaments.

Cada mercat i producte té les seves característiques particulars i les solucions han de ser adaptades a cada cas amb molta cura. En primer lloc, és necessari un diagnòstic de situació sobre els aspectes clau:

 • Termini de lliurament de les comandes
 • Grau de compliment de compromisos (taxa de servei al client)
 • Procés d’assumpció de compromisos amb els clients
 • Gestió de la capacitat productiva vs. la demanda
 • Sistema de previsió
 • Gestió d’inventaris (stocks)
 • Gestió de proveïdors
 • Planificació de la producció
 • Definició de funcions en l’organització que dóna suport a tot el procés de gestió de la cadena de subministrament

El diagnòstic ha de permetre identificar les causes arrel que generen ineficiències i determinar tant el potencial de millora amb els seus impactes econòmics, com la definició d’un pla d’acció per abordar la seva implantació.

La implantació de les millores en una cadena de subministrament resulta especialment crítica ja que es veuen involucrades moltes persones, departaments, interessos i fins i tot països diferents. Cal coordinar i implantar canvis transversals en diferents disciplines, com és el cas de l’àrea comercial, de producció, de logística, de planificació i de compres. En ocasions, també cal involucrar les àrees que defineixen els productes.

Sens dubte, disposar d’una cadena de subministrament eficient proporciona grans avantatges competitius:

 • Major satisfacció del client i credibilitat de la companyia
 • Increment de vendes
 • Disminució dels stocks amb un augment de la rotació
 • Ús més eficient de la capacitat productiva
 • Major visibilitat sobre on invertir en recursos productius
 • Reducció en sobrecostos de tot tipus
 • Millor gestió financera de les operacions
 • Major coneixement de la demanda i en conseqüència del mercat

 Són resultats habituals obtenir millores per sobre de 30 pp. en el nivell de servei i una disminució del nivell d’stock del 20 %.

Millora de les operacions als serveis. Lean Service

Millorem l’eficiència i el servei a les operacions d’àrees de negoci. 

Ajudem als nostres clients a ajustar els seus serveis a les expectatives dels clients sense deixar de banda els objectius de negoci quant a cost i rendibilitat, en àrees com Atenció al client, Back -office, Serveis post -venda, Gestió de xarxes i equips distribuïts geogràficament, Call centers, etc. També optimitzem àrees de suport com RH, finances i manteniment .

Una millora de l’eficiència del servei al client ha de ser consistent amb les claus del negoci: mantenir uns costos baixos però millorant l’adquisició i retenció de clients. Cal entendre les expectatives dels clients en cada segment i servei per ajustar-s’hi, equilibrant costos amb serveis són crucials per l’èxit i per a la rendibilitat d’una empresa.

 Les solucions que oferim es basen en una anàlisi detallada de: 

 • Els processos utilitzats i el seu impacte en el client
 • Les eines de gestió utilitzades, grau de control de l’activitat que ofereixen i la seva conveniència
 • Les incidències recurrents del servei
 • Els aspectes organitzatius com la relació amb altres àrees d’activitat
 • Les funcions del personal implicat
 • Necessitats de formació dels equips humans involucrats

Amb tot això, i un cop determinat el potencial de millora en termes econòmics i de servei, definim les accions de millora i establim una priorització en la seva implantació.

Per a la implantació d’aquestes accions de millora i la consecució dels beneficis, es disposen de múltiples alternatives en funció de l’entorn. Es pot recórrer a tècniques Lean (“Lean Service” és l’equivalent de “Lean Manufacturing” en l’àmbit dels serveis), a més del re-disseny de processos, l’establiment de sistemes de gestió, l’estandardització de processos i nivells de qualitat, tècniques de TQM, centralització de serveis i l’establiment de sistemes de millora contínua.

Com a resultat final, s’ha d’aconseguir:

 • Una reducció de costos
 • Un increment dels ingressos
 • Una millora dels nivells de servei
 • Un augment de la lleialtat dels clients

R+D: Disseny, millora i implantació de processos

Ajudem als nostres clients a aconseguir majors retorns sobre la inversió en els seus processos de desenvolupament de producte.

 Gràcies als canvis introduïts millorem el termini de desenvolupament i el compliment dels objectius de cost amb la qualitat i funcionalitat requerides.

Abordem la millora dels processos de desenvolupament mitjançant un diagnòstic del sistema de treball actual i la realització d’una auditoria en què es comparen les pràctiques actuals amb les millors del sector (benchmarking). En aquest diagnòstic s’estudia el procés de desenvolupament de producte i els sistemes de gestió en ús.

Un cop localitzades les millores potencials i les mancances respecte les millors pràctiques, fixem objectius raonables de millora quantificant els retorns.

Finalment, amb el diagnòstic i els objectius, definim un pla d’acció per aconseguir la millora potencial en una realitat.

Normalment, les principals deficiències es troben en un nombre excessiu de processos i la seva complexitat, la manca de responsabilitats clares i un procés de seguiment que proporciona poc control i transparència.

La implantació del nou model comporta la millora de:

 • Processos interns. Definició del producte i altres requisits, test de mercat, assignació de recursos, aprovació, planificació, seguiment del progrés i report, gestió de la cartera de projectes, validació, industrialització i llançament
 • Seguiment i gestió de la cartera de projectes. Mitjançant la priorització de projectes, el control de les fites clau, de la qualitat i del cost i l’establiment de KPI’s (indicadors de seguiment)
 • Organització interna. Clarificació de les funcions i responsabilitats dels principals actors, així com la coordinació amb altres àrees de l’empresa
 • Formació del personal en els nous mètodes de desenvolupament

Les millors pràctiques que vam implantar inclouen solucions del tipus:

 • Enginyeria simultània, per coordinar esforços amb altres àrees i escurçar els terminis de tant de desenvolupament com de fabricació
 • Portfolio management, per a l’assignació de recursos compartits i la gestió de riscos
 • Metodologies Design-to-Cost (Target Cost), per al control del cost final de producte
 • Metodologies de millora de la qualitat, com AMFE’s de disseny (Anàlisi Modal de Fallades i els seus Efectes)
LINKING PEOPLE, MANAGEMENT & RESULTS